سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
رئیس 
1391/08/01 
1392/10/09 
مدیریت