نقد و ارزیابی استراتژی دولت اصلاحات در پرونده هسته ای ایران
50 بازدید
محل نشر: هفته نامه خبری - تحلیلی پنجره، شماره 172، ص 100
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این پژوهش با محور قرارد دادن معاهدات هسته ای دولت اصلاحات در سعدآباد، بروکسل و پاریس اسراتژی تنش زدایی را در سیاست خارجی مورد نقد و ارزیابی قراگرفت.